Tìm cây bao trùm nhỏ nhất

Bài toán: Cho đơn đồ thị vô hướng liên thông G = (V, E) gồm n đỉnh và m cạnh, các đỉnh được đánh số từ 1 tới n và các cạnh được đánh số từ 1 tới m. Hãy tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị G Input Dòng 1: Chứa hai số … Tiếp tục đọc Tìm cây bao trùm nhỏ nhất

Tìm đường đi ngắn nhất sử dụng thuật toán dijkstra

Bài toán như sau: Cho G = (V,E) là đơn đồ thị liên thông (vô hướng hoặc có hướng) có trọng số V = {1,.., n} là tập các đỉnh , E là tập các cạnh (cung). Cho s0 € E. Tìm đường đi ngắn nhất đi từ s0 đến các đỉnh còn lại. Giải … Tiếp tục đọc Tìm đường đi ngắn nhất sử dụng thuật toán dijkstra

Tìm dãy con lớn nhất sử dụng thuật toán chia để trị

Trong một buổi học phân thích và thiết kế giải thuật, thầy có giao cho mình một bài tập và rất nhanh sau đó mình đã cải tiến một thuật toán từ đơn giản để khiến nó trở nên ngầu hơn. Bài toán: Cho mảng A[1..n].- Mảng A[p..q] được gọi là mảng con của A, … Tiếp tục đọc Tìm dãy con lớn nhất sử dụng thuật toán chia để trị