Deploy server WCF by IIS

I. Tạo project WCF bằng visual studio

Mình sử dụng visual sutio 2017 để tạo

B1. Vào File -> New -> Project chọn đến WCF và chọn WCF Service Application

B2. Tạo một project test đơn giản sửa file IService1.cs

using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Web;
using static WcfService1.Service1;

namespace WcfService1
{
  [ServiceContract]
  public interface IService1
  {
    [OperationContract]
    [WebInvoke(Method = "POST", UriTemplate = "/sum", RequestFormat = WebMessageFormat.Json, ResponseFormat = WebMessageFormat.Json, BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Bare)]
    Dataresponse sum(Datarequest data);
  }
}

B3. Sửa file Service1.svc.cs

using System;
using System.Runtime.Serialization;

namespace WcfService1
{
  public class Service1 : IService1
  {
    Dataresponse IService1.sum(Datarequest data)
    {
      return new Dataresponse()
      {
        sum = data.v1 + data.v2,
      };
    }
    [DataContract]
    public class Datarequest
    {
      [DataMember(Name = "v1")]
      public int v1 { get; set; }
      [DataMember(Name = "v2")]
      public int v2 { get; set; }
    }
    [DataContract] 
    public class Dataresponse
    {
      [DataMember(Order = 0)]
      public int sum { get; set; }
    }
  }
}

B4 Sửa file Web.config để có thể request .

<?xml version="1.0"?>
<configuration>

 <appSettings>
  <add key="aspnet:UseTaskFriendlySynchronizationContext" value="true" />
 </appSettings>
 <system.web>
  <compilation debug="true" targetFramework="4.5.2" />
  <httpRuntime targetFramework="4.5.2"/>
 </system.web>
 <system.serviceModel>
  <behaviors>
   <endpointBehaviors>
    <behavior name="web">
     <webHttp />
    </behavior>
   </endpointBehaviors>
   <serviceBehaviors>
    <behavior name="sum">
     <!-- To avoid disclosing metadata information, set the values below to false before deployment -->
     <serviceMetadata httpGetEnabled="true" httpsGetEnabled="true"/>
     <!-- To receive exception details in faults for debugging purposes, set the value below to true. Set to false before deployment to avoid disclosing exception information -->
     <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/>
    </behavior>
   </serviceBehaviors>
   
  </behaviors>
  <services>
   <service behaviorConfiguration="sum" name="WcfService1.Service1">
    <endpoint address="" behaviorConfiguration="web" binding="webHttpBinding" contract="WcfService1.IService1" />
   </service>
  </services>
  <protocolMapping>
    <add binding="basicHttpsBinding" scheme="https" />
  </protocolMapping>  
  <serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" multipleSiteBindingsEnabled="true" />
 </system.serviceModel>
 <system.webServer>
  <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
  <!--
    To browse web app root directory during debugging, set the value below to true.
    Set to false before deployment to avoid disclosing web app folder information.
   -->
  <directoryBrowse enabled="true"/>
 </system.webServer>

</configuration>

B5. Test hoạt động

II Config IIS

B1 Mở IIS trên máy tính
Vào Control Panel -> Programs and Features -> Turn Windows features on or off . Hiển ra của sổ Windows Features.

Cửa sổ Windows Features

B2. Chọn .NET Feamework 4.8 Advanced Services -> WCF Services -> Tích vào HTTP Activation

Enable HTTP Activation

Tích vào Internet Information Services để mở IIS

Chọn Internet Infomation Services -> World Wide Web Services -> Tích vào ASP.NET 4.8, ISAPI Filters, ISAPI Extensions

III Deploy project bằng IIS

B1. Trong visual studio chuột phải vào Object -> Publish..

B2 Chọn IIS, FTP, etc -> Publish

B3 Cài đặt thông số cho publish -> next -> chọn configurationRelease

Cuối cùng là save

Kết quả sau khi tạo

B4 Test kết nối

Sử dụng postman truy cập thành công

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.