Tìm đường đi ngắn nhất sử dụng thuật toán dijkstra

Bài toán như sau:

Cho G = (V,E) là đơn đồ thị liên thông (vô hướng hoặc có hướng) có trọng số
V = {1,.., n} là tập các đỉnh , E là tập các cạnh (cung).
Cho s0 € E. Tìm đường đi ngắn nhất đi từ s0 đến các đỉnh còn lại. Giải bài toán trên bằng thuật toán Dijkstra .

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define maxn 1000
const int oo = 1000111000;
typedef pair<int, int> ii;

vector <ii> a[maxn];
int n, m, s;
int d[maxn];
int trace[maxn];
int aa[maxn][maxn];
int sinhtest()
{
  srand(time(NULL));
  string filein = "input.txt";
  ofstream myfile;
  myfile.open (filein);
  int n = rand()%10 +1;
  myfile << n << " ";
  int m = rand()%(n*(n-1)/2) + 1;
  myfile << m << endl;
  int s = rand()%(n) + 1;
  myfile << s << endl;
  for(int i = 1; i<= n ;i++)
    for(int j= 1; j<= n; j++) aa[i][j] = 0;
  for(int i= 1; i<= m ;i++)
  {
    int x, y , w;

    do
    {
      x = rand()%n +1;
      y = rand()%n + 1;
      w = rand()%10000 + 1;

    }while(aa[x][y] != 0 or aa[y][x] != 0);
    aa[x][y] = w;
    myfile << x << " " << y << " " << w << endl;
  }  myfile.close();
}

void dijkstra(int s){
  priority_queue <ii, vector<ii>, greater<ii> > pq;

  for (int i=1; i<=n; i++) d[i] = oo;
  d[s] = 0;
  pq.push(ii(0, s));

  while (pq.size()){
    int u=pq.top().second;
    int du=pq.top().first;
    pq.pop();
    if (du!=d[u]) continue;

    for (int i=0; i < a[u].size(); i++)
    {
      int uv=a[u][i].first;
      int v = a[u][i].second;
      if (d[v]>du+uv) {
        d[v]=du+uv;
        trace[v] = u;
        pq.push(ii(d[v], v));
      }
    }
  }

}

int main(){
  // sinhtest();
  freopen("input.txt", "r", stdin);
  freopen("output.txt", "w", stdout);
  cin >> n >> m>> s;
  while (m--){
    int p, q, w;
    cin >> p >> q >> w;
    a[p].push_back(ii(w, q));
    a[q].push_back(ii(w, p));
  }

  dijkstra(s);

  for (int i= 1; i<= n; i++)
  {
    if (d[i] == oo)
    {
      cout << "Khong co duong den" << endl;
      continue;
    }
    cout << i << ":\t\t" << d[i] << endl;
    int vt = i;
    stack <int> trace_save;
    trace_save.push(vt);
    while( vt != s) {
      vt = trace[vt];
      trace_save.push(vt);
    }
    while(1)
    {
       cout << trace_save.top();
      trace_save.pop();
      if (!trace_save.empty()) cout << " -> ";
      else break;
    }

    cout << "\n--------------------------\n";
  }
}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.