Tìm cây bao trùm nhỏ nhất

Bài toán:

Cho đơn đồ thị vô hướng liên thông G = (V, E) gồm n đỉnh và m cạnh, các đỉnh được đánh số từ 1 tới n và các cạnh được đánh số từ 1 tới m. Hãy tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị G

Input

Dòng 1: Chứa hai số n, m (1 <= n <= 10000; 1 <= m <= 15000)

M dòng tiếp theo, dòng thứ i có dạng ba số nguyên u, v, c. Trong đó (u, v) là chỉ số hai đỉnh đầu mút của cạnh thứ i và c trọng số của cạnh đó (1 <= u, v <= n; 0 <= c <= 10000).

Output

Dòng đầu là tổng trọng số của cây khung nhỏ nhất
Sau là các cạnh
Sử dụng 2 thuật toán prim và kruscal

Example

Input:

9 8
7 3 9267
9 4 8261
9 9 189
5 4 6042
1 1 9771
1 9 2765
6 3 9054
6 2 9532

Output:

17068
4 9 8261
5 4 6042
9 1 2765
kruscal
44921
1 9 2765
5 4 6042
9 4 8261
6 3 9054
7 3 9267
6 2 9532

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef pair<int, int> ii;
#define oo 100000000
#define maxn 1004

int n, m;
vector<ii> a[maxn];
vector <pair<int ,pair<int ,int> > > save_canh;

int d[maxn];

int trace[maxn];
int aa[maxn][maxn];
int sinhtest()
{
  srand(time(NULL));
  string filein = "input.txt";
  ofstream myfile;
  myfile.open (filein);
  int n = rand()%10 +1;
  myfile << n << " ";
  int m = rand()%(n*(n-1)/2) + 1;
  myfile << m << endl;

  for(int i = 1; i<= n ;i++)
    for(int j= 1; j<= n; j++) aa[i][j] = 0;

  for(int i= 1; i<= m ;i++)
  {
    int x, y , w;

    do
    {
      x = rand()%n +1;
      y = rand()%n + 1;
      w = rand()%10000 + 1;

    }while(aa[x][y] != 0 or aa[y][x] != 0);
    aa[x][y] = w;
    myfile << x << " " << y << " " << w << endl;
  }  myfile.close();
}

int prim(int start){
  int Answer=0;
  priority_queue<ii> qu;
  for(int i= 1; i <= n; i++ ) d[i]=oo, trace[i] = 0;
  qu.push(ii(0,start)), d[start]=0;

  while (qu.size()){
    ii top=qu.top(); qu.pop();
    int u=top.second;
    if (d[u]!=-top.first) continue;
    Answer+=d[u], d[u]=0;

    for (int i=0; i < a[u].size(); i++)
    {
      int v = a[u][i].second;

      if (d[v] > a[u][i].first)
      {
        d[v] =a[u][i].first;
        trace[v] = u;
        qu.push(ii(-d[v], v));
      }
    }
  }
  return Answer;
}//


int cha[maxn], rankList[maxn];
int check[maxn];

void init() {
  for (int i=0; i<maxn; i++) {
    cha[i] = i;
    rankList[i] = 0;
  }
}

int findList(int u) {
  if (cha[u] != u) cha[u] = findList(cha[u]);
  return cha[u];
}

void join(int u, int v) {
  u = findList(u);
  v = findList(v);
  if (u == v) return;
  if (rankList[u] == rankList[v]) rankList[u]++;
  if (rankList[u] < rankList[v]) cha[u] = v;
  else cha[v] = u;
}
//
int main(){
  sinhtest();
  freopen("input.txt", "r", stdin);
  freopen("output.txt", "w", stdout);
  cin >> n >> m;
  for(int i= 1; i<= m; i++){
    int p, q, w;
    cin >> p >> q >> w;
    a[p].push_back(ii(w, q));
    a[q].push_back(ii(w, p));
    save_canh.push_back(make_pair(w, make_pair(p, q)));
  }


  int ans = prim(1);
  cout << ans << endl;

  for(int i= 1; i<= n; i++)
  {
    for(int j= 0; j< a[i].size(); j++)
    if (a[i][j].second == trace[i]) {
      cout << i << " " << trace[i] << " " << a[i][j].first << endl;
      break;
    }
  }

  cout << "kruscal" << endl;
  sort(save_canh.begin(), save_canh.end());
  init();

  ans = 0;
  int i;
  for (int i= 0; i< save_canh.size(); i++){
    check[i] = 0;
    if (findList(save_canh[i].second.first) != findList(save_canh[i].second.second)){
      join(save_canh[i].second.first, save_canh[i].second.second);
      ans += save_canh[i].first;
      check[i]= 1;
    }
  }

  cout << ans << endl;
  for(int i= 0; i < save_canh.size(); i++ )
  if (check[i])cout << save_canh[i].second.first << " " << save_canh[i].second.second << " " << save_canh[i].first << endl;


}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.